Wróć do artykułów

Jak czytać rachunek PV?

Aby właściwie odczytać rachunek po instalacji systemu fotowoltaicznego, warto na wstępie dowiedzieć się, z czego się on składa oraz jaki jest koszt 1 kWh energii elektrycznej.

Taryfa

Taryfy dzielę się ze względu na zapotrzebować na energię elektryczną. Największe zakłady, takie jak kopalnie czy fabryki, korzystają ze taryfy A, duże firmy –  ze strefy B, mniejsze – C, natomiast gospodarstwa domowe korzystają z taryfy G, na której się skupimy. Najczęściej korzystamy z taryfy G11, czyli jednostrefowej – cena 1 kWh jest stała przez całą dobę. Drugą dostępną taryfą jest dwustrefowa G12, w ramach której cena prądu w sferze nocnej jest niższa niż w dziennej. Wybór odpowiedniego dla gospodarstwa domowego rozwiązania zależy od użytkownika.

Ile zapłacimy za 1 kWh?

Na cenę prądu, która wynosi właśnie średnio 0,617* zł za 1 kWh, składają się cena energii elektrycznej i opłata za usługi dystrybucyjne. Ceny te różnią się w zależności od zakładu energetycznego oraz lokalizacji ze względu na którą(dystrybutorzy i sprzedawcy są przypisani do odbiorów, jednak jeśli chcemy, możemy wybrać innego dystrybutora/sprzedawcę energii.

Składowe rachunku

Na rachunek za energię elektryczną składają się takiej elementy, jak:

 • energia czynna – wartość zużytej w danym okresie energii. Opłata za energię czynną to iloczyn zużytych kilowatogodzin i ceny 1kWh (wg cennika dystrybutora/sprzedawcy);
 • opłata przesyłowa stała – zależy od charakteru poboru energii lub wielkości zapotrzebowania na moc (ustalana podczas podpisywania umowy z zakładem energetycznym);
 • opłata sieciowa – uwzględniająca straty w przesyle energii od dystrybutora do odbiorcy, zależna od liczby wykorzystanych kilowatogodzin;
 • opłata abonamentowa – związana z obsługą klienta;
 • opłata przejściowa – stała opłata traktowana jako wynagrodzenia za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego;
 • opłata jakościowa – pokrywa koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym i jest zależna od zużywanej energii;
 • opłata OZE – wynikająca z mechanizmów wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Od 2018 r. wynosi zero złotych, jednak dlaj pojawia się jako składowa rachunku za energię;
 • opłata kogeneracyjna – zależna od zużycia prądu, wprowadzona dla promowania ekologicznych rozwiązań wytwarzania energii elektrycznej.

Jak zmienia się rachunek po zamontowaniu instalacji PV?

Na pierwszym rachunku otrzymanym po zamontowaniu fotowoltaiki dostrzeżemy kilka zmian. Nie będzie na nim tabeli z prognozą sprzedaży, pojawią się natomiast dwie nowe: tabela z danymi dotyczącymi odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego wraz z sumą pobranej i wprowadzonej do sieci energii oraz tabela ze szczegółowymi informacjami o energii wprowadzonej i odebranej w systemie.

Składowe rachunku w tym przypadku przedstawiają się następująco:

 • energia czynna – wartość/ilość? Energii zużytej w danym okresie;
 • opłata handlowa – związana z obsługą klienta;
 • składnik stały stawki sieciowej – opłata stała za świadczone usługi dystrybucji;
 • stawka opłaty przejściowej – opłata za świadczenie usług dystrybucji, która zależy rocznego zużycia energii;
 • stawka jakościowa oraz
 • składnik zmienny stawki sieciowej – opłaty związane z przesyłaniem energii, zależne od żucia energii elektrycznej;
 • stawka opłaty abonamentowej – opłata wskazań układu pomiarowo-obliczeniowego i jego kontroli, zróżnicowana ze względu na długość okresu rozliczeniowego.

Dla Prosumenta ważna jest również tabela z zestawieniem energii pobranej oraz oddanej do sieci. Różnica między ilością energii oddanej do sieci i ilością energii pobranej informuje, jaka część energii zmagazynowana jest w sieci energetycznej i pozostaje do wykorzystania w ciągu kolejnych 365 dni.

Solar2